Подготовка на документи за печат

Правилната подготовка на документите и съдържанието им е жизненоважна за създаването на PDF файл, който да бъде възпроизведен коректно. Тук са описани главните параметри, за които трябва да внимавате, когато използвате популярните програми за обработка и създаване на изображения и страниране. Първото, което трябва да направите, е да проверите дали програмите, които използвате, са правилно настроени за работа с цветове – тогава ще можете да използвате предимствата на вградените възможности на софтуера за преглед на цветовете на монитор и съответно да получите приблизителна представа за вида, в който ще бъдат отпечатани проектите ви. Това включва: избор на правилното цветово пространство за входящи файлове (например RGB) и за създаваните файлове (CMYK).

Изборът на CMYK профил зависи от комбинация от условия, при които ще бъде отпечатано изделието, и от типа хартия. Ключът на успеха е във взаимодействието между хората, които създават дизайна, тези, които подготвят изделието за печат, и тези, които го отпечатват.

QuarkXPress 7.0 – Управлението на цветовете в QuarkXPress 7 винаги е включено. Можете да създавате настройки при експорт на файловете, които описват цветовете, които могат да бъдат възпроизведени от определено крайно устройство и определят начина на боравене с цветовете при различни ситуации. По-точно казано, настройките (Output setup) определят режима (цветоотделен или композитен файл), цветовото пространство на файла, който ще бъде създаден (като RGB, CMYK или Spot) и цветовия профил, който ще бъде прикачен към файла. QuarkXPress 7 използва тези настройки, за да настрои цветовете за симулация на екрана (софтуерна проба) и печат. За да настроите тези параметри, отидете на Edit>Colour Setups>Output.

Adobe Creative Suite 3 – настройката става през Edit>ColourSettings за всяка програма от CS3/CS4 пакета. Можете да използвате Adobe Bridge, за да я синхронизирате между всички програми от пакета (Edit>Creative Suite Colour Settings).

Препоръчителни параметри на цифровите изображения

Тук са посочени основните моменти, за които трябва да внимавате при подготовка на растерни полутонови изображения за печат. Цветните или сиви полутонови изображения трябва да бъдат запазвани с резолюция 300dpi, в крайния им размер на страницата. Изображения с твърде ниска резолюция спрямо крайния размер трябва да бъдат подменени, за да се избегне загубата на качество.

При идеални условия изображенията трябва да се запазват в TIFF формат. Използването на JPEG компресия е допустимо с цел намаляване на размера на файла и улесняване на работата с него. Важно е нивото на компресия да не е твърде високо, така че да не възникват забележими артефакти.

Препоръчително е да не се използват RAW файлове от цифровите фотоапарати, както и PSD, защото тези работни формати могат да предизвикат неочаквани резултати, ако не бъдат обработени правилно.

Компресиране . Размерите на файловете могат да бъдат намалени с помощта на компресия със или без загуба на качеството. Форматите със загуба на качеството, като JPEG, премахват част от информацията за пикселите, за да намалят размера. Те разчитат на алгоритми, за да възстановят изхвърлената информация при декомпресиране (например отваряне) на файла.

Когато се използва компресия без загуба на качество, например ZIP, алгоритмите търсят повтарящ се код във файла, преместват го и след това обозначават зоната, така че да могат да върнат тази част, когато файлът се декомпресира. Така компресираният файл съдържа цялата информация, която и оригиналът.

Adobe Photoshop 7 и по-високите версии Ви позволяват да прилагате LZW, Zip и JPEG компресия в TIFF формата, като запазвате файловото му разширение. Препоръчително е в TIFF файловете да се използват само първите два варианта. Ако използвате компресия със загуба на качество, най-добре запишете JPEG..

Цветови пространства. Допустимо е файловете да използват DeviceGrey или DeviceCMYK цветови пространства. Всички обекти в Device RGB, Calibrated RGB или LAB трябва да се преобразуват, преди да се поставят в страниращата програма. Общите стойности на намастиляване не трябва да надхвърлят 310 процента.

Проби. Изработката на цифрови цветни проби става с помощта на специални технологии и сертифицирани машини с постоянен контрол. В случай че пробата отговаря на критериите и всички показатели са в нормата, системата автоматично издава сертификат за верността на цветовете на пробата. Тази услуга се предлага в Булгед. Повече информация можете да намерите тук:

Дигитални цветопроби

Алтернативен вариант са софтуерните проби, които изискват калибриран монитор и точни настройки на цветовото пространство в софтуера.

Софтуер за обработка на векторна графика

Файлове, създадени в Adobe Illustrator, Macromedia Freehand или CorelDraw, трябва да съдържат всички шрифтове, като е препоръчително и те да са конвертирани в криви. Конвертирането на шрифтовете в CorelDraw е наложително. Цветовото им пространство трябва да бъде CMYK и всички прозрачни елементи трябва да бъда преобразувани в непрозрачни (Flatten). В Illustrator използвайте Edit>Transparency Flattener Presets, за да настроите нужните параметри. Използвайте опцията High resolution. Тези настройки ще бъдат достъпни и в InDesign CS3. Freehand симулира прозрачните си векторни ефекти, като изчислява застъпващи се цветове, поради което не е необходима допълнителна обработка. Ако използвате прозрачности или каквито и да е ефекти в CorelDraw, желателно е те да бъдат растеризирани (convert to bitmap), за да постигнете предвидими резултати. Растеризирането трябва да стане при 300dpi. По-ниските резолюции могат да доведат до загуба на качество, а по-високите правят файловете необосновано големи.

Всяко полутоново изображение, използвано във векторен файл, трябва да бъде включено в него, за да се избегнат проблеми с липсващи връзки. В противен случай при подготовката на файл за печат ще бъдат използвани картинки с ниска резолюция.

В Illustrator параметрите, при които се растеризира, се настройват в Effects>Document Raster Effect Settings. Нагласете ги в CMYK и на 300dpi. Freehand използва резолюцията, с която са поставени изображенията и разчита, че те имат достатъчно високо качество, така че няма нужда от специална настройка в програмата.

Полутоновите изображения, поставяни във векторно базирани документи, трябва да отговарят на същите изисквания, на които и тези в QuarkXPress или Adobe InDesign. Трябва да са с резолюция 300dpi в крайния размер, в който ще се печатат, затова трябва да се подхожда внимателно при оразмеряването на файловете. Възможно е да се създадат годни за печат PDF-и чрез директен експорт от Illustrator. За повече подробности вижте инструкциите за подготовка на файлове за печат.

Програми за страниране

Ако отделите време да планирате и подготвите коректно страниците и съдържанието имq ще спестите време и излишни разходи и ще намалите скъпите корекции по време на производството на продукта.

Размер на страницата. Размерът на страницата трябва да бъде същият като крайния обрязан формат на изделието. Добавете наддаването (bleed), за да може изданието да се обреже коректно. Не забравяйте да го настроите и при генерирането на PDF за печат. В този случай във файла ще е оказан и обрязаният размер и вероятността от грешки ще е минимална. Друг вариант е да работите в необрязания формат на документа и да укажете изрично обрязания формат на изделието.

Цветове. Премахнете всички цветове, различни от CMYK, с изключение на допълнителните цветове, които смятате да използвате.

В QuarkXPress 7 Изберете Edit> Colours, за да видите всички използвани цветове. Използвайте прозорецът, за да конвертирате допълнителните (spot) цветове, които не желаете да бъдат отпечатани като такива.

QuarkXPress 7 – Изберете Edit> Colours, за да видите всички използвани цветове. Използвайте изскачащия прозорец, за да изберете non-Process цветовете. Преобразувайте тези, които няма да се печатат като допълнителни цветове, в CMYK цветово пространство.

Adobe InDesign CS3 Изберете Window>Swatches. Цветовите пространства са показани като малки икони отдясно. Използвайте ги в съчетание с Ink Manager в диалоговия прозорец Print, за да преобразувате нежеланите Spots цветове в CMYK и да проверите за RGB цветове. Обърнете внимание, че ако управлението на цветовете в InDesign е включено, всички елементи поставени в документа, които използват различно цветово пространство, могат да бъдат трансформирани в крайното работно пространство на документа, когато се отпечатват или директно се записват като PDF. Всички елементи трябва да бъдат подготвени в коректното цветово пространство и прозрачностите да бъдат представени като непрозрачни обекти, преди елементът да бъде поставен на страницата.

Шрифтове. Уверете се, че всички шрифтове са инсталирани. Изтрийте всички шрифтове, които присъстват в документа, но не се използват. Внимавайте при подбора на шрифтове – има някои, които имат некоректно зададени кодови таблици и поднасят неприятни изненади. Това се отнася с особена сила за TrueType шрифтовете и тези на кирилица, някои от които са преработвани и дописвани по неустановен начин.

QuarkXPress 7 Изберете Utilities>Usage… и изберете Fonts pane. Уверете се, че никой от шрифтовете не използва псевдоефекти – като курсив или получерен. Използвайте само стиловете, които присъстват като начертания в оригиналния шрифт.

Adobe InDesign CS3 Изберете Type>Find Font. Тази палитра показва кои шрифтови формати са използвани. В случай че има проблемен шрифт, до него се появява триъгълен предупредителен знак.

Поставени изображения

Проверете разделителната способност и цветовото пространство. Опитайте се да направите всички по-съществени промени на размера в Adobe Photoshop, а не в програмата за страниране, която използвате, за да избегнете потенциалните проблеми при печат. Помнете, че цифровите изображения пропорционално ще увеличават или намаляват ефективната си резолюция, когато променяте размера им. Например, поставено изображение с 300dpi, намалено с 50% ще има ефективна резолюция 600dpi. Ако увеличите двойно същото изображение, ефективната му резолюция ще намалее до 150dpi. Това не се отнася за изцяло векторните изображения

QuarkXPress 7 – Проверете изображенията си в Utilities>Usage в Pictures панела. Цъкнете More Information за повече информация като цветови пространства и оригинална разделителна способност на изображенията.

Adobe InDesign CS3 – Изберете Window>Links. Променените или липсващи връзки ще имат предупредителна икона до съответното изображение. За да видите информацията за изображението в InDesign (цветово пространство, разделителна способност и др.), изберете изображението и отидете на Window>Info. Тази палитра показва позицията, формата, (напр. TIFF), оригиналната и ефективната резолюция, цветовото пространство и информация за ICC профилите, ако има такива.

Обработка на прозрачностите

Adobe InDesign CS3 Ефектите на InDesign, като сенки и прозрачности, трябва да бъдат обработени преди изпращането на файла за печат. В противен случай вероятността от възникване на проблеми е значителна. Работете с текста и графиките в отделни слоеве. Направете настройките в Edit>Transparency Flattener Presets по същия начин, по който и в Illustrator. (Използвайте опцията High resolution). Нагласете Edit>Transparency Flattener Blend Space на CMYK.

QuarkXPress 7 автоматично обработва обекти, които съдържат прозрачности. За обекти, които трябва да се растеризират, разделителната способност може да се зададе в диалоговите прозорци при експортиране на файл за печат (Print, PDF и т. н.). Въпреки, че препоръчваме да се използват определени настройки, винаги си заслужава да проверите крайният PDF, за да сте сигурни, че резултатите са задоволителни. В някои случаи може да се наложи да увеличите резолюцията.

Проверка и доставяне на файла

Всички PDF-и, които изпращате, трябва да имат имена, съдържащи основната информация, например име на клиента, заглавие, име на публикацията и дата на създаване на документа. Примерно client_title_pubname_jan05.pdf. Името на файла не трябва да съдържа повече от 27 символа и не трябва да включва никакви нестандартни знаци като: \:/*®©, както и символи на кирилица. Задължително е да изпратите писмо по електронната поща или другите канали за изпращане на поръчка. Задължително е и уточняването на всички параметри на поръчката (вид хартия, цветност, довършителна обработка, допълнителни операции, срок и т. н.) в писмена форма. Това може да стане чрез StoreFront, през автоматизираната система за изпращане на файлове, през електронната поща или при попълване на поръчка за дигитален печат. Препоръчително е клиентите да не правят монтажи, а файловете да се изпращат като отделни страници, които ние можем да монтираме съобразно всички технологични изисквания.

Презаписваемите преносители на информация, на които доставяте файлове, трябва да бъдат защитени от записване и да съдържат само файловете, които се отнасят за конкретната поръчка. Дисковете трябва да бъдат надписани четливо от този, който ги е записвал. Пробите трябва да отговарят на нужните стандарти, необходимо е да се направи предварителна проверка на PDF файловете, с помощта на подходящо софтуерно решение.

Спазването на тези прости правила ще ви помогне да получавате удовлетворителен резултат от работата си, да спазвате сроковете и да получавате продукция във вида, в който сте я създали.

Вижте още:

 1. Настройване на програмите за предпечат

 2. Създаване на PDF/X файл в Adobe InDesign

 3. Eкспорт на PostScript от QuarkXPress 7

 4. Създаване на PDF/X файл в Adobe Distiller

 5. Създаване на PDF/X файл в Corel Draw X4

 6. Проверка на PDF-файлове

 7. Подготовка на файлове за печат с бяло мастило

 8. Международни стандарти за формати хартия

Advertisements

10 Comments Add yours

 1. bulged каза:

  Благодаря за одобрението.:)
  Дано да сме полезни.

 2. saskuo4 каза:

  …екстра, остава и да се прочете от когото трябва 😉

 3. Vladoliki каза:

  „Препоръчително е клиентите да не правят монтажи…“

  Последно? Преди време ни карахте да правим… 🙂

 4. donyoan каза:

  Е, времената се променят – ние също. Смятаме, че това е по-лесно за Вас – клиентите, както и за нас. Освен това разполагаме с много съвременни средства, които улесняват процеса на ‘монтаж’. Идеята, която се опитваме да наложим е, че всичко, което ние нужно е добре създаден PDF. След това всичко става далеч по-лесно.

 5. Vladoliki каза:

  Само може да ни радва това. InSite?

 6. donyoan каза:

  Ех, бях си оставил един пост за десерт. Да, но не само InSite, а InSite Storefront, което е цялостно web-to-print приложение. Избираш си продукт, дава ти цена, пускаш си PDF-a и както казва младежа от рекламата на Хайнекен – И сега чакаме 🙂
  Естествено, може да се процедира и чрез пускане на Заявка в InSite, но при случаите с дигитален печат е по-удобно първото. Ако искаш да пробваш – обади ми се, ще получиш префернциални условия като ‘бета’ тестер.

 7. Vladoliki каза:

  Да, интересно ми е как ще се случи един завършен процес – ех, ако можеше и кашоните да носи InSite-a… 🙂 Досега съм работил само в частта му подаване на файлове и одобрение и работи отлично, спестява наистина много време и нерви. Ще се обадя при първа необходимост…

 8. Tosho каза:

  Темата е доста стара, но все пак. Не мога да намеря много информация за печатни изделия и процес. И съм леко объркан. Предпечатната подготовка само за офсет печат ли важи или за всички видове печат – дигитален, при малък брой визитки, плакати, флаери и др.? при (еко)солвентен печат на перфо / pvc фолио, канава и др.?
  Наскоро поръчах едни визитки и ми и се виждат леко избледнели за разлика от това, което виждам на монитора.
  Възможно ли да са настроели машината да печата с по-малко цветове или просто не съм подготвил файла както трябва?

  Тези настройки при Illustrator „Edit>Transparency Flattener Presets“, „Effects>Document Raster Effect Settings“ веднъж ли се прилагат или при обработка на всеки отделен файл.

  В Photoshop ако искам да Convert to Profile (по default ми е на профила на монитора), какъв профил се избира : Working CMYK – U.S. WebCoated (SWOP) v2, профила на монитора, профила на принтера, Euroscale (Un)Coated v2? i и след това има настройки за Intent: Relative Colorimetric (default) (с или без отметка на Black Point Compesantion и Dither), Absolute Colorimetric ( което осветлява изображението).
  При Illustrator Edit > Color Settings е на North America General Settings трябва ли да бъде на Europe General Purpose ?
  При CorelDraw X7 като преобразувам снимка от Effects > Convert to Bitmap и яркостта на изображението се вдига леко.

  И като цяло какво се прави за да се принтира изображението/файла с по-наситени цветове и черно, или това зависи от настройките на принтера?

  1. Bulged каза:

   Здравейте,

   Извинявам се, въпросът ви от преди доста време, но се надявам, че отговорът ще е полезен за вас или някой друг читател.

   Тъй:

   • Подготовката за печат в общи линии е същата в основата си, когато става дума за офсетов/дигитален/дигитален широкоформатен (солвентен, екосолвентен, с латексови мастила) печат. Има някои специфики, но те не са решаващи. Дали е на фолио, канава, перфо или нещо друго, няма решаващо значение. При сито и флексо печат, нещата са по-специфични, но няма как да обхвана цялата тема в един отговор на коментар.
   • На кратко – никога не вярвайте на монитора. Дори и ако е калибриран с коректен профил, винаги ще има отклонения, заради принципните разлики във възпроизвеждането на образа. Доверявайте се само на стойностите за цветовете, които задавате. За да се случат визитките – подгответе файл, изискайте проба, коригирайте файла, поискайте проба… И така, докато имате отпечатък, който ви харесва и файл, от който се случва той. Ако нещата не са претенциозни или няма да са повтарями поръчки, просто не се вживявайте прекомерно. Добре е да използвате и CMYK атлас.
   • Тези настройки при Illustrator “Edit>Transparency Flattener Presets”, “Effects>Document Raster Effect Settings” веднъж ли се прилагат или при обработка на всеки отделен файл. За всеки отделен файл.
   • Управлението на цветовете е сложна материя и има различни изисквания към хардуера и софтуера. Няма как да ви дам еднозначна рецепта. U.S. WebCoated (SWOP) v2 е профил, който практически дава най-добри резултати Теоретично, изобщо не би трябвало да е така.
   • На линия съм, ако има още нещо,
    Поздрави,
    Мартин

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s